Council of Europe
  What's New ?  |  About the CPT  |  Members  |  States  |  Visits  |  Documents  |  Database

Avrupa İşkencenin ve İnsanlıkdışı veya Onurkırıcı Ceza veya Muamelenin Önlenmesi Komitesi (AIÖK)

[ Türkçe / Turkish / turc ]


AIÖK hakkında kısa bilgiler


Avrupa’da, özgürlüklerinden yoksun bırakılmış insanlara karşı kötü muamelenin önlenmesi

AIÖK özgürlüklerinden yoksun bırakılmış insanların nasıl bir muameleye tabi tutulduklarını değerlendirmek üzere gözetim yerlerine ziyaretler düzenlemektedir. Gözetim yerleri, ceza ve ıslahevleri, polis karakolları, yabancı uyruklu mültecilerin tutulduğu merkezler ve psikiyatri hastaneleri, sosyal bakımevleri vs. gibi yerleri içermektedir.

Sözleşme uyarınca, AIÖK heyetlerinin gözetim yerlerine sınırsız erişim ve buralarda herhangibir kısıtlamaya tabi olmaksızın dolaşma hakları vardır. Özgürlüklerinden yoksun bırakılan kişilerle özel görüşme yapabilirler ve bilgi verebilecek konumda olan herkesle serbestçe iletişim kurabilirler. 

AIÖK her ziyaretten sonra ilgili Devlete ayrıntılı bir rapor gönderir. Bu raporda AIÖK’nin bulguları, önerileri, görüşleri ve bilgi istekleri yer alır. AIÖK aynı zamanda bu raporda ele alınan konularla ilgili ayrıntılı bir cevap da talep eder. Bu raporlar ve verilen cevaplar, ilgili Devletlerle oluşturulan sürekli diyaloğun da bir parçasıdır.

AIÖK’nin açık şekli, “Avrupa İşkencenin ve İnsanlık Dışı veya Onur Kırıcı Ceza veya Muamelenin Önlenmesi Komitesi”dir. Burada iki konu vurgulanmaktadır: birincisi, Avrupa’yı kapsaması, ve ikincisi de sadece “işkence”yi değil, “insanlık dışı veya onur kırıcı muamele ve ceza” olarak nitelendirilebilecek tüm durumları kapsamasıdır.

Bir ziyaretler sistemi

Ziyaretler genellikle birkaç AIÖK üyesinden oluşan heyetlerce gerçekleştirilir ve heyet mensuplarına Komite’nin Sekreteryası ve gerektiğinde uzmanlar ve tercümanlar eşlik eder.

AIÖK heyetleri düzenli aralıklarla ziyaretler düzenlediği gibi (genellikle dört yılda bir),  gerekli durumlarda ilave “ad hoc” ziyaretler de yapabilir.

Komite ziyaret düzenleme niyetini ilgili Devlete bildirmek zorundadır. Bildirimden sonra AIÖK heyeti özgürlüklerinden yoksun bırakılmış insanların bulunduğu herhangi bir yere, herhangi bir zamanda gidebilir.

İşbirliği ve gizlilik

İşbirliği ve gizlilik ilkeleri AIÖK’ni oluşturan uluslararası sözleşmede yer almaktadır.

Yayınlar

AIÖK’nin yapısı

Ön Bilgiler

Onay


Video klibi


İlave başvuru dokümanları


 Contact us   |   Press   |   www.cpt.coe.int